דלג לתוכן דלג לפוטר

תקנון

מבוא

התנאים מחייבים את המבקר הלקוח באופן אישי וכן את החברה המעסיקה אותו והמסמיכה אותו לחפש עבורה תצלומים באתר.
תנאי השימוש בתצלום המופיעים כאן הם חלק משולב עם חשבונית המס שתוצא ללקוח עם סיום הליך הרכישה, ואשר מפרטים את זכויות השימוש ומהווים הסכמת הלקוח לשימוש בתצלום כפי שהוגדרו על ידי אי.אס.אי.פי.
ההגדרות ותנאי השימוש המודפסים בחלקה האחורי של חשבונית המס הם חלק מתנאי השימוש בתצלום. כל חריגה מתנאים משולבים אלה מהווה פגיעה בזכויות היוצרים ועלולה לשמש עילה לתביעה משפטית.מובהר בזאת שכל הצילומים המוצגים באתר הנם בתשלום. אין להציג תמונות אלו או לקשר אליהם בכל מדיה ללא אישור מפורש מהחברה. אם אין המבקר באתר מסכים לכל התנאים הללו, הרי שכל שימוש בתצלומי האתר אסורים עליו בהחלט, לרבות הורדת תמונות כלשהן לכל שימוש שהוא, בכל גודל ובכל צורה שהיא.

 

הגדרת תמונות מסוג Royalty Free

תמונות מסוג Royalty Free ניתנות לשימוש בכל תחום בו חפץ הלקוח לעשות שימוש, ובכפוף לרישיון השימוש המודפס על כל תקליטור שנמכר. הזכויות ניתנות לכל שימוש, וללא הגבלה למשך זמן הפרסום. זכות השימוש בתצלומי ה Royalty Free ניתנות לרוכש התצלומים ו/או התקליטור בלבד, לשימושו העצמי והמסחרי. לא ניתנת לרוכש הזכות ל"מחזר למכירה סיטונאית" את התצלומים.
יתרון: פשטות שימוש.
חסרון: חוסר בלעדיות לתצלום וסכנת שימוש זהה על ידי מתחרים.

 

הגדרת תמונות מסוג Rights Protected

לתצלומים בקטגוריה של Rights Protected ניתן לקבל בלעדיות. אופציה זו מאפשרת ללקוח לרכוש תצלום לצרכים מוגדרים, לתחום פרסום מסוים (למשל, לענף התיירות או המזון), ולמשך זמן ידוע. היתרון הוא בכך שקמפיין פרסומי (או תצלום עבור לוח שנה וכד') יהיו בלעדיים ללקוח, ולא יופיעו מטעמו של המתחרה המסחרי שלהם.

 

הגדרת השימוש בתצלום

באם לא כתוב בחשבונית המס במפורש מהם התנאים המיוחדים שנקבעו לשימוש בתצלום שבחר הלקוח לשימוש, הרי שידוע כי הזכויות הנמכרות הן לשימוש חד פעמי, ללקוח בלבד, ללא בלעדיות, בישראל בלבד, ולשימוש המיוחד והמסוים שהוסכם ונכתב בחשבונית. אין הלקוח רשאי להעביר את זכויות השימוש שרכש כאמור לכל צד ג', מבלי לקבל מראש ובכתב הסכמת אי.אס.אי.פי.
כאמור, הזכויות בכללותן מוגבלות ומפורטות בחשבונית המס.
ההגבלות הנ"ל אינן חלות על תצלומים בקטגורית Royalty Free.

 

הגבלת זכויות פרסום

מכירת הזכויות לפרסום התצלום אינה כוללת הרשאה לפרסם דמויות מוכרות מבלי לקבל בנפרד, ולא מאי.אס.אי.פי., זכות לפרסומם לצרכים מסחריים, ובכתב.
על הלקוח מוטלת החובה לקבל מהאישיות או מבא כוחה הרשאה לפרסום, בנפרד מרכישת התצלום עצמו.
הדברים אמורים גם לגבי שימוש לצרכי פרסום ברכוש מוכר וידוע של בעלים פרטים וכן בשימוש לצרכי פרסום של חיות מחמד השייכות לבעלים ידועים. כמו כן מוטלת הגבלה זו על שימוש בחפצי אמנות (ציורים, פסלים וכד') לצרכי פרסום מסחריים, אלא אם כן ניתנת לכך הרשות, ובכתב.
לצרכי הסבר פשטניים יותר, נאמר כי השימוש בדמותם של שחקנים ו"סלבריטאים" לצרכי פרסום אינה כלולה בעלות רכישת התצלום (זכויות היוצרים שייכות לצלם), אלא מותנית בהסכמתם של המצולמים לעשיית שימוש בדמותם לצרכים המבוקשים ע"י הלקוח.
ברור, כאמור, כי הגבלה זו חלה גם על פרסום רכושם של בעלי הזכויות האחרים, כאמור לעיל.
אם בטעות, אי.אס.אי.פי. נתנה זכויות פרסום כנ"ל, מוגבלת האחריות הכספית שלה להחזר דמי השימוש כפי שמופיעים בחשבונית המס.
בכל מקרה של ספק בהבנת סעיף זה אנא התקשרו למשרדנו על מנת להבהיר את הנושא, לפני עשיית שימוש כלשהו בתצלום.

 

הזכויות הניתנות

זכויות השימוש בתצלום ניתנות ללקוח באופן אישי בלבד, או לחברה בה הוא עובד ואשר הסמיכה אותו לפעול מטעמה. באם נרכשו הזכויות לפרסום ע"י הלקוח עבור צד ג' ("הלקוח של הלקוח"), הרי שכל ההרשאות וההגבלות חלות גם על המשתמש הסופי, ועל הלקוח היסודי של אי.אס.אי.פי. להודיע ללקוח שלו (צד ג') את הזכויות וההגבלות שנרכשו עבורו. האחריות על הודעת הזכויות הנמכרות בעסקה ללקוח הסופי מוטלות על הלקוח היסודי (משרד הפרסום, גרפיקאי וכד') וגם חובת אי החריגה מהזכויות הנרכשות היא באחריותו של הלקוח היסודי.
אין להעביר את זכויות הפרסום שנרכשו והוגדרו לכל צד אחר שאינו מוגדר בכתב בחשבונית המס.
כל זכות פרסום נוספת "ומתגלגלת" הנובעת מפרסום התצלום במדיה נוספת כלשהי, שאינה קשורה ישירות להסכם היסודי, שמורה לאי.אס.אי.פי. באופן בלעדי ונדרשת הרשאה חדשה מטעמה.

 

התניית הפרסום

השימוש בתצלום מותנה בתשלום מלא של הסכום המופיע בחשבונית המס, ובפירעון במועד הקבוע. אי תשלום מלא, או אי עמידה בתשלום במועד הרשום, מהווים הפרה יסודית של הסכם מכירת הזכויות לפרסום.
הפרה זו מאפשרת לאי.אס.אי.פי. לפעול בכל דרך חוקית על מנת לקבל פיצוי מלא עבור זכויות היוצרים שהופרו, בנוסף לכל פיצוי ראוי אחר.
מוסכם בזאת כי באם לא מצוין אחרת, על הלקוח לשלם את מלוא סכום החשבונית בתוך 30 יום מתאריך הוצאתה.
מוסכם בזאת כי על כל חודש איחור בתשלום ישלם הלקוח סכום נוסף של 2% על המחיר, ובנוסף מע"מ, וזאת עד לגמר התשלום המלא. אי.אס.אי.פי. שומרת לעצמה את הזכות לתבוע כל סכום פיצוי נוסף באם לאחר 90 יום ממועד התשלום לא נפרעה החשבונית במלואה.
הלקוח מתחייב לשלם לאי.אס.אי.פי. את מלוא הסכום המופיע בחשבונית המס ללא כל קשר באם קיבל או לא קיבל הלקוח את שכרו מצד ג' כלשהו (מה"לקוח של הלקוח").

 

האחזקה בתצלום

הלקוח מורשה להחזיק בתצלום (או בקבצים הדיגיטלים) עד למועד הפרסום כפי שנקבע בהסכם. לאחר עשיית השימוש בתצלום, על הלקוח למחוק (קבצים דיגיטלים) או להחזיר לאי.אס.אי.פי. את התצלום (שקופיות, תמונות וכד').
פעולת המחיקה ו/או החזרת התצלום חייבת להיעשות בתוך 10 ימי עבודה מיום הפרסום.

 

שינויים בתצלום

כל שינוי בתצלום הנרכש חייב לקבל את הסכמת אי.אס.אי.פי., ובכתב. שינוי בתצלום ללא אישור מהווה הפרה של זכויות היוצרים.

 

"קרדיט ליין" ודוגמאות

בכל פרסום שאינו מסחרי (לצרכי פרסום), דהיינו, בכל פרסום עיתונאי, ספרותי ו/או כדומה, על הלקוח לתת קרדיט לאי.אס.אי.פי.
באם לא ניתן קרדיט כאמור, מסכים בזאת הלקוח לפצות את אי.אס.אי.פי. בתשלום קבוע מראש בגובה פעמיים הסכום הנקוב בחשבונית המס.
באם נקבע במפורש כי בפרסום מסחרי יינתן קרדיט, והדבר לא נעשה, יפצה הלקוח את אי.אס.אי.פי. בסכום קבוע מראש השווה לפי ארבעה מהסכום המקורי שנקבע.
על פי בקשת אי.אס.אי.פי., ימציא הלקוח דוגמה של הפרסום כפי שהופיע בדפוס, לרבות הפניה לאתר אינטרנט בו מופיע התצלום הנרכש.

 

שימוש לא מורשה ופיצוי בגין הוצאות משפטיות

במקרה של שימוש לא מורשה בתצלום, או בעת חריגה מזכויות השימוש שנמכרו ללקוח, מתחייב בזאת הלקוח לפצות את אי.אס.אי.פי. בסכום השווה לפי עשר מהמחיר הקבוע במחירון החברה כפי שמתפרסם באתר www.israelimages.com, או במחירון אחר בו עושה אי.אס.אי.פי שימוש.
שימוש לא מורשה בהגדרתו הוא גם שימוש שנעשה בתצלום למטרות שליליות או עולבות אשר לא נקבעו במפורש כברות שימוש בעת עריכת ההסכם.
שימושים רגישים במיוחד האסורים לשימוש הם כאלה העוסקים בפורנוגרפיה, מחלות קשות, או כל שימוש העלול לשים את המצולם בו ללעג או להעמידו באור מביך או שלילי.
בנוסף, שומרת לעצמה אי.אס.אי.פי. את הזכות לתבוע כל סכום נוסף מעבר לאמור לעיל, וזאת על פי שקול דעתה הבלעדי.
כמו כן, מתחייב בזאת הלקוח לשאת בכל ההוצאות המשפטיות שיגרמו לאי.אס.אי.פי. בקשר עם שימוש לא מורשה, ו/או תביעה כלשהי העלולה לנבוע משימוש הלקוח בתצלום כאמור לעיל.
הלקוח יפצה את אי.אס.אי.פי. במלוא כל תביעה ישירה ו/או צד ג' ללא הגבלה בסכום, בכל תביעה לפיצויים ע"י כל גורם שהוא בקשר עם נזקים, הוצאות משפט, קנסות וכל הוצאה כספית אחרת שנגרמה או עלולה להיגרם כתוצאה מאי עמידה של הלקוח בהגבלות השימוש שנקבעו בהסכם ו/או בקיום התנאים המופיעים כאן.

 

דמי ביטול

במקרה של ביטול השימוש בתצלום בתוך שבעה ימים מיום הוצאת החשבונית, לא יגבו כל דמי ביטול. באם הביטול ייעשה החל מהיום השמיני, אך לא יותר משלושים ימים, להוצאת החשבונית, ישלם הלקוח את מחצית מהמחיר הנקוב בחשבונית לתצלום.
לאחר חודש מיום הוצאת החשבונית יחויב הלקוח בתשלום מלא.
בכל מקרה של הודעת ביטול ע"י הלקוח, יבוטלו לאלתר כל ההרשאות לשימוש שניתנו.
כל הודעות הביטול חייבות להיעשות בכתב.

 

בירור משפטי

כל בירור משפטי כפוף לחוקי מדינת ישראל ויתקיים בבית משפט שייבחר ע"י אי.אס.אי.פי.

 

 תנאי שימוש תמונות להדפסה

· משתמש מצהיר כי הזכויות הנרכשות, הינן בהתאם לתקנון האתר א.ס.א.פ קראייטיב וברכישת התמונות, הוא מצהיר כי בחן את התקנון אתר א.ס.א.פ קראייטיב, וכי הוא מאשר אותו, לרבות לעניין הזכויות במוצרים והשימושים המותרים. לאתר ו/או לחברת א.ס.א.פ קריאייטיב לא תהיה כל אחריות מכל סוג, כלפי המשתמש, והזכויות הניתנות הינן בהתאם לתקנון אתר א.ס.א.פ קראייטיב.

·  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האתר ו/או חברת א.ס.א.פ קריאייטיב, אינן בעלי הזכויות במוצרים, והזכויות הומחו להן בהתאם להסכמים שונים. זכויות אלו ניתנות למשתמש בהתאם לתנאי אתר תקנון _א.ס.א.פ קראייטיב. אשר על כן, על המשתמש לפעול בהתאם לתנאי תקנון אתר א.ס.א.פ קראייטיב אשר הינו בעל הזכויות בתמונות עצמן. כל טענה בגין הזכויות בתמונות יש להפנות לבעלי הזכויות בתמונות בהתאם לתקנון אתר א.ס.א.פ קראייטיב

 

· המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמוצרים המוצעים  באתר כפופים לזכויות קניין רוחני של היוצרים ביצירות המקוריות והעושה שימוש באתר, רוכש / מקבל זכויות מוגבלות לזכות לשימוש אישי בפורמט שיירכש על ידי המשתמש.

· המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי לא ניתנות לו כל זכויות נוספות במוצרים מכל סוג. על כן,  המשתמש מתחייב שלא לעשות במוצרים כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש שאינו פרטי אחר, למעט זה שנרכש באתר, בין בתמורה ובין שאינו בתמורה.

· כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציע במסגרת אתרים אחרים באינטרנט ו/או לעשות כל שימוש אחר במוצרים למטרה אחרת שלא הותרה מפורשות בתקנון זה.

הערות:

למען הסר ספק המחירים באתר אינם כוללים מע"מ

אסאפ אינה אחראית לטעויות דפוס שמופיעים באתר האינטרנט של אסאפ קריאייטיב.

אין כפל מבצעים/הנחות

אסאפ תוכל להפסיק את המבצע בכל זמן שתרצה.

 טל"ח

צור קשר
דילוג לתוכן